Få overblik over skatteforhold

Læs uddybende om selskabsformer og skattemiljøer

Valg af investeringsform 

Valg af investeringsform afhænger af mange parametre, herunder sammensætningen af din formue og dine skatteforhold i øvrigt. Det bedste valg for dig afhænger derfor primært af din egen situation.

Vi anbefaler at du altid søger professionel hjælp, så du sikrer dig den optimale investering i forhold til din formuesammensætning.

Forskellene mellem de relevante selskabsformer som PlusEjendomme udbyder projekter i, har vi kort skitseret nedenfor.

 

Fordele og ulemper ved selskabsformerne

Aktieselskab (A/S)

 • Hæftelse begrænset til indskud. Selskabsformen er reguleret i Selskabsloven
 • Selvstændigt skattesubjekt. Over-/underskud kan ikke anvendes i andre indkomster eller underskud
 • Pensionsmidler kan anvendes
 • Bedste selskabsform hvis hver investor ejer 10% eller mere

 

Kommanditselskab (K/S)

 • Hæftelse begrænset til indskud eller i særlige tilfælde maksimalt til et yderlige beløb fastsat i vedtægter. Vil i givet fald fremgå af tegningsmaterialet.

  Den personlige hæftelse, der knytter sig til kommanditselskaber, påhviler kun komplementaren. Komplementaren er et til formålet etableret anpartsselskab, som ejes af den samme ejerkreds som kommanditselskabet
 • Ikke selvstændigt skattesubjekt. Andel af over-/underskud medregnes i investors skattepligtige indkomst
 • Pensionsmidler kan ikke anvendes
 • Typisk maksimalt 10 investorer

Hvilken investortype er du?

Som investor kan du investere med følgende midler

 • Selskabsmidler som A/S eller ApS
 • Virksomhedsskatteordning
 • Private frie midler
 • Pensionsmidler i et pengeinstitut

Eller kombination af ovenstående 

 

 

Uddybende om de forskellige muligheder for dig som investor

Investering med selskabsmidler fra et A/S eller et ApS

 • Hvis der erhverves mindst 10% af ejerskabet i et A/S eller ApS, vil løbende udbytter og en gevinst ved salg være skattefri. Tilsvarende vil et tab ved salg ikke være fradragsberettiget
 • Hvis der erhverves mindre end 10% af ejerskabet i et A/S eller ApS, vil løbende udbytter være skattepligtige, og en gevinst ved salg vil være skattefri. Tilsvarende vil et tab ved salg ikke være fradragsberettiget
 • Hvis der erhverves andele i et K/S, vil andelen af overskuddet være skattepligtig. Andelen af et underskud vil være fradragsberettiget i anden indkomst i det investerende selskab

Investering med midler fra virksomhedsskatteordningen

 • Midler fra virksomhedsskatteordningen kan ikke anvendes til investering i A/S eller ApS
 • Hvis der erhverves andele i et K/S, vil andelen af overskuddet være skattepligtig. Andelen af et underskud vil være fradragsberettiget ved opgørelsen af den samlede virksomhedsindkomst efter virksomhedsskatteordningen og indgår derefter i den samlede skattemæssige overskudsdisponering

Investering med private, frie midler

 • Udbytter fra et A/S eller ApS vil være skattepligtige som aktieindkomst efter gældende skatteprocenter og beløbsgrænser
 • Gevinst ved salg vil blive beskattet som aktieindkomst. Et tab vil være fradragsberettiget som negativ aktieindkomst
 • Gevinst og tab opgøres som forskellen mellem anskaffelsessum og salgssum
 • Hvis der erhverves andele i et K/S vil andelen af overskuddet være skattepligtig. Andelen af et underskud vil være fradragsberettiget ved opgørelsen af den samlede skattepligtige indkomst. Virksomhedsordningen vil kunne tilvælges i forbindelse med investeringen

Investering med pensionsmidler

 • Der kan som udgangspunkt ikke investeres i et K/S med pensionsmidler
 • Investering i A/S eller ApS kan være et godt middel til risikospredning af dine pensionsmidler
 • Der skal være opsparet minimum DKK 500.000 i pensionsmidler i samme pengeinstitut
 • Investeringen via pensionsmidler skal mindst udgøre DKK 100.000, og ejerandelen af det selskab, der investeres i, må højst udgøre 25%
 • Der gælder ligeledes en maksimeringsregel for investering af pensionsmidler i et A/S eller ApS:
  • 20% af pensionsformuen op til DKK 2 mio.
  • 50% af pensionsformuen i intervallet DKK 2-4 mio.
  • 75% af pensionsformuen over DKK 4 mio.
 • Der betales pensionsafkastskat med 15,3 % af såvel årets udbytte og kursgevinster. Investor skal derfor hvert år senest den 1. december give sit pengeinstitut oplysning om værdien af de unoterede aktier/anparter